Kullanıcı Sözleşmesi

      Madde 1 – Giriş

    İşbu kullanıcı sözleşmesi (“sözleşme”) ve http://izmirmodaakademisi.com  sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, http://izmirmodaakademisi.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

    İşbu sözleşme, sizinle, Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

      Madde 2 – Süre

    Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte,yürürlüğe girecektir.

      Madde 3 – Kapsam
   İşbu Sözleşme  http://izmirmodaakademisi.com’un sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak http://izmirmodaakademisi.com’un ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
      Madde 4 – Hizmetler

    http://izmirmodaakademisi.com tarafından verilen hizmetler kısaca;

        i. Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Satıcı’ya bildirilir.

    ii. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasındaki kargo teslim süresine uygun olarak alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerinin siteye girişini sağlar.

    iii. Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti ) satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.

    ıv. Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu, kendisi ve alıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

      Madde 5 – Kullanım Şartları

    Siteye girdiğinizde veya http://izmirmodaakademisi.com hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

    1. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

    2. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

    3. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde http://izmirmodaakademisi.com hizmetlerinin kullanılması,

    4. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

    5. http://izmirmodaakademisi.com’a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

    6. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, http://izmirmodaakademisi.com altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

    7. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

    8. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,

    Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve imzalamada yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

    İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu’nun site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

    10. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

      Madde 6 – Fikri Mülkiyet

    Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu tarafından oluşturulan tüm içerik ile İzmir Moda Atölyesi markası Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu’na aittir. Kullanıcılar, Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu’nin fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

      Madde 7 – Fesih

    Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

    Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu’nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

      Madde 8 – Genel

    1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

    2. Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursui’nun kendi isteğiyle yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

    3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

    4. Kullanıcılar, siteye üye olurken http://izmirmodaakademisi.com tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile http://izmirmodaakademisi.com hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin http://izmirmodaakademisi.com’un mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

    5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, http://izmirmodaakademisi.com’un, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

    6. Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu işbu sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri http://izmirmodaakademisi.com adresinde yayımlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

    7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler http://izmirmodaakademisi.com sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

    8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

   9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

    10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

   11. Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu‘nun haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

   12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

    13. Alıcı ve Satıcı, Özel Atölye İzmir Mesleki Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu’nun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

    Madde 15 – Ekler

    Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.